CBCS B.A./B.Com/ B.Sc(h) Sem-6(માર્ચ-૨૦૨૦ રીમીડીયલ) ની પરીક્ષાના રીપીટર વિદ્યાર્થીઓને આવેદનપત્રો(પરીક્ષા ફોર્મ) ભરવા અંગે.

યુનીવર્સીટીએ રીમીડીયલ પરીક્ષાના કારણે ફી માં સુધારો કરેલ છે.

B.A.-770/-, B.A.with Psy.-820/-, B.Com-770/-, B.SC(H)870/-